HÅLLBARHET I FASTIGHETSBRANSCHEN

Katarina Skalare – Hållbarhetschef i Fastighetsbranschen

Dec 7, 2018

Katarina Skalare har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor från läkemedelsbranschen, energibranschen och som managementkonsult. Idag är hon Chief Sustainability Officer, i dagligt tal hållbarhetschef, hos Heimstaden. En interim roll via Impact Executives som i november 2018 övergick i en fast anställning.

Redan tidigt visade Katarina ett samhällsengagemang och arbetade bland annat med etikfrågor kopplade till försöksdjursverksamhet samt med mångfaldsfrågor inom Astra. Inom deras globala forskningsorganisation insåg man att om man skulle lyckas som företag behövde man ta till vara på människors olikheter och alla goda idéer och satsade därför på att förbättra sitt mångfaldsarbete. Efter att Astra gått samman med det brittiska Zeneca började Katarina arbeta med Corporate Responsibility (CSR) och hantering av kontroversiella frågor kopplat branschen, bland annat frågor kring läkemedelsforskning, affärsetik och antikorruption samt stamcellsforskning på Sverigenivå. Efter drygt 20 år på AstraZeneca har hon en djup och bred kunskap inom hållbarhet samt strategisk
kommunikation.

Efter åren på Astra Zeneca kom Katarina till E.on och en roll som chef för Corporate Responsibility och mångfald med nordiskt ansvar. ”Det var mycket spännande med en ny bransch, men det fanns även likheter som t.ex. att hantera kontroversiella branschfrågor, i detta fall energislag, fossila bränslen, utsläpp och miljöpåverkan. Att arbeta nära affären och med relevanta frågor som bidrar till att skapa värde har varit en mycket bra kombination.” Nästa steg i karriären tog henne till PwC där hennes uppdrag riktades mot att hjälpa företag med strategisk rådgivning inom hållbarhet. ”Att få lära mig alla de professionella verktyg som PwC har på området var väldigt spännande och utvecklande.”

Efter några år med regelbunden pendling till Stockholm valde hon att söka sig till Skåne och Kraftringen där hon arbetade strategiskt med hållbarhetsfrågor. Bolaget placerade den nyinrättade hållbarhetstjänsten inom Enheten för affärs‐ och verksamhetsutveckling vilket fortfarande kan ses som nytänkande. ”Kraftringen är ett greppbart bolag, jag kunde arbeta hela vägen ut i linjen.” Parallellt har Katarina löpande engagerat sig i samhällsfrågor, bland annat inom integration där hon varit en av de medverkande i att starta Commitment Skåne, bestående av Arbetsförmedlingen och företag, som hjälper nyanlända med exempelvis yrkeskompetensbedömningar, praktikplatser och mentorer. Katarina har även tagit initiativ till en parlör för nyanlända energiexperter med ord som är specifika för energibranschen på arabiska, engelska och svenska som fått spridning över hela Sverige. Via Kraftringens kunder, fastighetsägare och företag som behöver energi, har hon lärt sig mycket om hållbarhet i fastighetsbranschen, något som gjorde att hennes första roll som interim Hållbarhetschef hos Heimstaden passade som handen i handsken.

”Jag var redo för en ny utmaning och då kom frågan från Impact Executives. Heimstaden är ett bolag som har stort fokus på hållbarhet och arbetar aktivt med boendesociala frågor, energieffektivisering, hälsosamma materialval, avfallshantering etc., men är relativt nya när det gäller att ta ett samlat strategiskt grepp över frågorna. Vi arbetar nu intensivt med att ta fram strategier, styrning och övergripande mål, men även på att löpande hantera operationella frågor och genomföra aktiviteter. Här får jag utnyttja hela min kompetens samtidigt som jag samlar nya erfarenheter. Uppdraget var från start inte helt tydligt och jag fick stor möjlighet att påverka utformningen. Jag upplever att det finns en genuin vilja att bidra till samhällsnytta, ta tillvara på möjligheter samt att minimera eventuell negativ påverkan. Dessutom ställs fler och fler krav från investerare, kunder och andra intressenter vilket bidrar till ett ökat prioriterat hållbarhetsfokus.”

Heimstaden behövde en senior person för att göra en analys, sätta strategi och arbetsformer. ”Det var viktigt att sätta ambitionsnivån – vad vill man uppnå, vilka risker behöver man hantera, och vilka möjligheter finns? Vi sätter nu gemensamt styrning, strategi, mål och mätetal, uppföljning, rapportering och årscykel för arbetet. Framöver ska vi även inkludera Danmark, Norge, Tyskland och Holland i detta, det är väldigt spännande! Uppdraget och Heimstaden växer!”

Katarinas styrka ligger i att koppla hållbarhet till affären och de värdeskapande faktorerna. ”Jag har god förstående och insyn i vad som är viktigt för investerare och andra intressenter, samt vilka frågor som är relevanta för fastighetsbranschen. Vilken påverkan vi har på hyresgäster, investerare, närsamhället, miljön, klimatet och samhället i stort? Och vilka intressenter som har påverkan på vår verksamhet? Det kan handla om hur vi involverar hyresgäster, investerare etc. Vi har ambitionen att ta ett helhetsgrepp om hela värdekedjan och förtroendefrågorna samt bygga in hållbarhet i Heimstadens DNA. Det är viktigt att utgå från vårt befintliga arbete samt se till både risker och möjligheter. Och utgå från väsentliga aspekter så att vi fokuserar på rätt saker.”

”Det är väldigt spännande att gå in i ett projekt som kan vara nytt för verksamheten eller delar för verksamheten och att koppla det till företaget och göra det greppbart. I min roll hos Heimstaden arbetar jag nära organisationen och ledningsgruppen, jag har inget fast team då hållbarhet verkligen skär genom hela verksamheten. Det kräver erfarenhet för att kunna sprida sig över flera områden och se till att man kommer igenom överallt. Min erfarenhet inom kommunikation har lärt mig att kunna paketera budskap och skala bort det onödiga. Det är viktigt att vara lyhörd för vad mottagaren förstår och kan ta emot och hitta en gemensam plattform. Som konsult är man efterfrågad – det blir snabbare beslut och man kan vara tuffare”, berättar Katarina.

Hur ser framtiden för interimsbranschen ut enligt dig?
”Det finns ett ökande intresse för interim managers inom hållbarhet, det är frågor som är på tapeten nu och det kommer bara att öka, men det krävs mogna företag för att se värdet av att ta in en interim manager och inte lägga det som en extra uppgift på en medarbetare. Heimstaden valde att ta in mig som interimschef initialt eftersom det var viktigt för dem att få stöd i att forma uppdrag och roll, få en tydlig plan och veta vad som behöver göras inför tillsättningen av en permanent roll.”

Har du något råd till personer som funderar på att ta interima roller?
”Det kan vara en utmaning att inte göra allt utan att kunna begränsa sig! Det är en spännande väg att gå med fullt fokus och full leverans, varför det är viktigt att tillsammans med uppdragsgivaren sätta ett tydligt uppdrag med mandat att driva förändring, något även ledningen behöver vara engagerad i.”